Młodzieżowa Grupa Apostolska

To wspólnota, gdzie swoje miejsce może odnaleźć każdy młody człowiek z naszej parafii i spoza niej.

Poprzez swoje uczestnictwo w spotkaniach chcemy pogłębiać swoją wiarę, zawiązywać dobre relacje między sobą, a także formować swój charakter w duchu chrześcijańskich wartości.
Zasadniczo spotykamy się w piątkowe wieczory w salce młodzieżowej na plebanii. W każdy I piątek miesiąca prowadzimy również modlitwę uwielbienia podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszym kościele.

W naszej krótkiej historii istnienia mamy już za sobą kilka wyjazdów, które pomagają nam integrować się coraz bardziej, a także poznawać piękno naszego kraju i rozwijać nasze pasje.
Do Młodzieżowej Grupy Apostolskiej w naszej parafii należy ok. 20 młodych ludzi.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania (Statut AK). Duchowość Stowarzyszenia opiera się na własnej duchowości wiernych świeckich. Do jej istoty należą następujące elementy:

Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim;

Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny;
Agere cum Ecclesia – działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.
Cel pracy w AK jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi o przekształcanie wszystkich sfer życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Cel ten zostanie osiągnięty na drodze wprowadzenia w życie znanej i sprawdzonej w praktyce metody: widzieć, oceniać, działać. Członkowie AK podejmują konkretne działania w różnych dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nauczania Kościoła Katolickiego.

Róże Żywego Różańca

Na czym polega działalność osób należących do Róż Różańcowych?

Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości. Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.
Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 

Obowiązki w Żywym Różańcu

Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego (8 X)
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
  • W naszej parafii działa obecnie 19 Róż Żywego Różańca.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie “służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status wyliczają szereg osób/grup należących do LSO: aspiranci, ministranci, lektorzy i ceremoniarz, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę, komentatorzy, członkowie chóru i scholi wraz z organistą, psałterzyści oraz kościelny.

Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.

Apiranci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną.

Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu.
Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas mszy świętej.

Najwyższy stopień w LSO to posługa ceremoniarza i animatora liturgicznego. Tym osobom powierzana jest opieka nad młodszymi członkami LSO, prowadzenie zbiórek oraz odpowiedzialność za całość przebiegu Liturgii.

W naszej parafii Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzy 8 aspirantów, 17 ministrantów i 15 lektorów.